Základné podmienky prenájmu strojov, nástrojov a príslušenstva

I.VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMUNájomca sa zaväzuje používať stroje, náradie a príslušenstvo len na vlastné účely, t. j. nesmie ich v čase trvania zmluvy požičiavať inej organizácii alebo osobe.
Počas prenájmu nesmie nájomca odstrániť, zmazať alebo zakryť znak firmy.
Nájomca pri nesplnení všeobecných podmienok a nevrátení prenajatých strojov, náradia (ďalej SN) a príslušenstva súhlasí s výkonom exekúcie na vlastný majetok do hodnoty zapožičaného stroja a čiastky, ktorá mu vznikne z nájmu SN a príslušenstva povýšenú o ušlý zisk až do obstarania nového zapožičaného SN a príslušenstva.


II. ODOVZDÁVANIE A PREBERANIE

Prenajímané SN a príslušenstvo môže byt odovzdané do prenájmu len po podpísaní nájomnej zmluvy a podmienok prenájmu.
Odovzdávanie a preberanie vykonáva zodpovedná osoba prenajímateľa za prítomnosti splnomocneného pracovníka nájomcu.
Vyjadrenie zodpovednej osoby o technickom stave pri odovzdávaní a preberaní je záväzné pre obidve strany. Nájomca toto potvrdí svojím podpisom.
Miestom odovzdávania a preberania sú priestory prenajímateľa,pokial sa nedohodnú inak.

III. PREPRAVA

Prepravu SN a príslušenstva zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, pokiaľ v zmluve o prenájme nie je dohodnuté inak.
Nájomca je povinný prepravované SN a príslušenstvo zabezpečiť tak, aby nedošlo k strate, poškodeniu alebo zničeniu.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

Nájomca zodpovedá za to, že prenajaté SN a príslušenstvo používa v súlade s účelom, na ktorý je určená.
Nájomca zodpovedá za to, že prenajaté SN a príslušenstvo je prevádzkované odbornouobsluhou a v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, tech. podmienok a platných noriem, predpisova zákonov na prevádzku.

Nájomca si zabezpečuje sám na svoje náklady:
  • pohonné hmoty, resp. iný druh energie a mazadlá v zmysle tech. dokumentácie
  • kvalifikovanú obsluhu
  • revízie a kontroly / pri nájme nad 30 dní pokiaľ nie je dojednané inak
  • prepravu
Nájomca zodpovedá za dodržiavanie používania predpísaných ochranných prostriedkov obsluhy a dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Nájomca musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu prenajatých SN a príslušenstva.
Nájomca je povinný umožniť kontrolným orgánom prenajímateľa prístup k prenajatým SN a príslušenstva za účelom vykonania kontroly. Nájomca má právo zúčastniť sa kontroly.
Nájomca je povinný priviesť na vyzvanie SN a príslušenstvo do priestorov prenajímateľa na technické prehliadky a revízie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

V. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

Prenajímateľ má právo kontrolovať:
  • odbornú spôsobilosť obsluhy
  • dodržiavanie zásad na obsluhu a údržbu
  • technický stav

Prenajímateľ oboznámi min. 7 dní pred vykonaním techn. prehliadky, revízie nájomcovi, že je povinný priviesť SN a príslušenstvo do priestorov prenajímateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

VI. POŠKODENIE, PORUCHY, HAVÁRIE A S TÝM SPOJENÉ SANKCIE

Nájomca musí ihneď telefonicky alebo písomne ohlásiť prenajímateľovi každú poruchu, alebo haváriu na tel. číslo alebo e-mail . Oznámenie musí obsahovať – miesto, kde sa nástroj nachádza, termín vzniku poruchy na náradí a jej stručný popis.
V prípade poškodenia, poruchy alebo havárie prenajatých SN a príslušenstva, ktoré boli zavinené nájomcom, tento hradí všetky náklady vzniknuté z odstránenia závady.
Poškodenie, poruchu, haváriu alebo odcudzenie, ktoré z viny nájomcu vyradí úplne zariadenie z prevádzky, bude prenajímateľ požadovať zakúpenie druhého zariadenia, alebo zaplatenie nákladov spojených so zakúpením. Zároveň bude hradiť dohodnuté nájomné až do doby, kedy bude k dispozícií nové zariadenie, pokiaľ nie je dojednané inak.
Nájomca musí uhradiť všetky nároky uplatňované proti prenajímateľovi za škody na osobách a majetku, ktoré boli zavinené SN a príslušenstva v dobe prenájmu.
Nájomca nesmie na prenajatých SN a príslušenstva robiť akékoľvek zásahy, úpravy, bez súhlasu prenajímateľa, okrem prípadov na zabránenie havárie, úrazu, živelnej pohromy.

VI. INÉ USTANOVENIA

Nájomca má právo preveriť si funkčnosť náradia pri prevzatí.
Pri neskorom vráten,prenajímateľ aj tento čas započítava do ceny nájmu,podľa cenníka a nájomca je povinný zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,05 % dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Nájomné sa účtuje za sviatky, soboty a nedele, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
Nájomca je povinný zaobchádzať s prenajatým náradím šetrne a vrátiť ho vyčistené.
Prenajímateľ má právo účtovať za nevyčistené náradie pri vrátení,zmluvnú pokuty vo výške 10€ s DPH.
V prípade hrubého porušenia podmienok prenájmu alebo zmluvy o prenájme je prenajímateľ oprávnený okamžite vypovedať zmluvu o prenájme a žiadať o vrátenie prenajatých SN a príslušenstva.

Tieto upravené podmienky prenájmu SN a príslušenstva nadobúdajú platnosť od 1.1.2017.